Konferencje
Język trzeciego...
Warunki publikacji

Warunki publikacji

Warunki publikacji po pobrania

 

I. Informacje podstawowe dotyczące publikacji referatów w tomach monograficznych

Wydruki tekstów należy przysłać na adres:

Krakowskie Towarzystwo „Tertium"
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. Łojasiewicza 6 pok. 173
30-348 Kraków

do 30 czerwca 2012 r. w objętości maksymalnie 20 000 znaków (z bibliografią), wliczając spacje.

Prosimy o przesłanie tekstów także pocztą elektroniczną na adres:

tertium2012@gmail.com

Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim i nota o autorze/autorce.

II. Układ artykułu

1. W górnym lewym roku należy umieścić imię i nazwisko, poniżej miejsce zatrudnienia - wszystko kursywą.
2. Wielkość czcionki w całym tekście - 12, tytuł - 14, podtytuł - 12, bibliografia - 10. Tytuł, podtytuły i bibliografia wytłuszczone.
3. Tytuł wypośrodkowany, bibliografia też, zapisane jak w zdaniu, bez kapitalików, wersalików itp.
4. Podtytuły bez wcięć, od lewego marginesu.
5. Między nazwiskiem i miejscem zatrudnienia a tytułem należy stosować podwójny odstęp, także po tytule. Między tekstem a bibliografią również odstęp podwójny. W całym tekście interlinia 1,5.
6. Przed artykułem umieścić krótkie streszczenie w języku polskim: bez wcięcia akapitowego, poprzedzone słowem Streszczenie i dwukropkiem, wielkość czcionki - 12, pojedyncza interlinia.
7. Stosować można różny podział tekstu, zaleca się unikanie numerowania kolejnych podrozdziałów.

Nota o Autorze

Do artykułu prosimy dołączyć krótką Notę o Autorze, z informacjami o Państwa miejscu zatrudnienia, zainteresowaniach naukowych i ważniejszych publikacjach.
Notę należy rozpocząć od imienia i nazwiska, po przecinku podać tytuł naukowy (za wyjątkiem magistra) nie używając skrótów, po kolejnym przecinku resztę treści. Nie podajemy tytułów opublikowanych artykułów.

 

Streszczenie w języku angielskim

Prosimy też dołączyć półstronicowe streszczenie artykułu i jego tytułu w języku angielskim. Rozpocząć od imienia i nazwiska, po przecinku podać w cudzysłowie tytuł artykułu, wszystkie te dane wytłuścić. Poniżej umieścić tekst streszczenia bez wcięcia akapitowego, wielkość czcionki - 12. Streszczenia umieszczone zostaną na końcu tomów, przed notami o autorach.

DO PUBLIKACJI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO TEKSTY SPEŁNIAJĄCE PODANE PONIŻEJ WYMOGI REDAKCYJNE.

Publikacje będą recenzowane, m.in. pod względem wpisania się w tematykę Towarzystwa „Tertium", a artykuły na podstawie kryterium przydatności do sekcji i koncepcji tomu. Teksty powinny mieć charakter niehermetyczny, być otwarte na inne dyscypliny i ilustrowane przykładami, nie mogą też być zamknięte w specjalistycznej terminologii (w razie konieczności jej użycia redakcja prosi o jej objaśnianie). Takie podejście podyktowane jest naszym zamiarem, aby konferencja i działalność Towarzystwa „Tertium" dbając o wysoki poziom akademicki utrzymały swój otwarty, popularyzatorski charakter.

III. Wymagania redakcyjne dotyczące publikacji w Wydawnictwie „Tertium"

Tekst podstawowy

1. Cytat/motto przed głównym tekstem należy przesunąć do prawego marginesu.
2. Pierwszy akapit artykułu bez wcięcia akapitowego, podobnie jak pierwsza linijka każdego nowego podrozdziału.
3. W tekście można wyróżniać wyrazy lub zdania wytłuszczeniem. Nie stosować podkreśleń.
4. Przykłady można wyróżniać punktorami („buletami") lub innym znakiem.
5. Stosować skróty polskie: por., zob. i in. Nie stosować etc., et al. itp.
6. Pojęcia zapisywać w podwójnym cudzysłowie, nazwy metafor kapitalikami.
7. Stosować w zasadzie tylko nawiasy okrągłe, ale nawiasy kwadratowe [ ] można stosować dla uwag odautorskich w cytatach lub przykładach, lub dla oznaczenia usuniętych fragmentów cytatu lub przykładu. Unikać nakładających się nawiasów, w sytuacji współwystępowania nawiasów należy zastępować je przecinkami.
8. Stosować pojedynczy znak ukośnika / .

Cytaty

1. Nazwiska autorów cytowanych podawać bez imion i inicjałów.
2. Cytaty w podwójnym cudzysłowie „", jeśli są cytowane w tekście, natomiast przy dłuższych fragmentach (ponad 4 linijki) bez cudzysłowu. Należy oddzielić każdy taki większy fragment od reszty tekstu. Nie stosować w takich cytatach kursywy.
3. Wyróżnione przykłady oraz dłuższe cytaty oddzielić od tekstu 9 punktowym odstępem.
4. Wewnątrz cudzysłowów stosować » «dla zaznaczenia innego cudzysłowu.
5. Zapis cytatów z gazet:
Polityka 10/03, s. 13,
Polityka 12.03.03, s. 14.
6. Po cytatach z gazet wyróżnionych z tekstu, a także po innych cytaty umieszczonych poza ciągłym tekstem umieszczamy odsyłacze, po których stawiamy kropkę, np.:
„biada jemu" (Polityka 10/02).

Przypisy i odsyłacze do bibliografii

1. Przypisy stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wielkość czcionki - 10.
2. Literaturę wykorzystaną, cytowaną w tekście zapisujemy skróconym systemem bibliograficznym. Zapis odsyłaczy do bibliografii powinien być następujący:
(Bralczyk, 2002: 13),
(Bralczyk i in., 2002: 13-14),
(Bralczyk, 2002: 20 i nast.).
Cytaty pośrednie zapisujemy w następujący sposób:
(w: Hermans, 1999: 78)
(Berman za: Kuhn, 2007: 24)

3. W nawiasach podawać odniesienia od najstarszych pozycji do najnowszych.
4. Między dwukropkiem po roku wydania a numerem stroną należy zrobić spację.
5. Unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście, stosować jedynie odsyłacze do bibliografii.
6. Nazwy książek, nazwy gazet oraz filmów podawać w kursywie, zaś nazwy artykułów, tytuły wierszy, nazwy programów i słuchowisk podawać w cudzysłowie (tak jak w bibliografii). Nazwy własne, takie jak nazwy supermarketów, stacji telewizyjnych itp. należy podać w cudzysłowie.
7. Cytaty z literatury obcojęzycznej należy podawać w tłumaczeniu na język polski. Jeśli nie ma opublikowanego przekładu, tłumaczenie własne oznaczamy podając skrót „tłum." i inicjały z kropkami, np.:
(Diaz Cintas, 2004: 31, tłum. M.G.)

Sposób zapisywania bibliografii

1. Tytuły tomów pisane są kursywą, a tytuły artykułów w cudzysłowie.
2. W bibliografii ujmować pełne tytuły oraz strony całego artykułu.

Przykłady
• Książki i artykuły w książkach
Skowronek, K., 1993, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków.

Nycz, R., 1992, „Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy", [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa, s. 9-42.

Spitzer, L., 1980, „Amerykańska reklama jako sztuka popularna", tłum. K. Biskupski, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa, s. 338-382.

• Artykuł w czasopiśmie
Kubacki, A. D., 2008, „Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego", Rocznik przekładoznawczy 3/4: 117-127.

Niemojewski, M., 2003, „Talk show - gatunek dojrzały", Zeszyty Telewizyjne 1: 45-57.
• Źródła internetowe
Gruza, J., 2003, Telewizyjny alfabet wspomnień, t - talk show, www.tvp.pl/alfabet/t-talkshow.htm (20.03.2009)

Cudzysłów zapisujemy w formacie „", także dla artykułów w języku innym niż polski. Miejsce publikacji podajemy w języku polskim, np.:
Vermeer, H. J., 2001, „Didactics of translation", [w:] Routledge Encyclopedia of Translation Studies, red. M. Baker, Londyn/Nowy Jork, s. 60-63.

W przypadku więcej niż jednego autora kolejni autorzy wymieniani są począwszy od skrótu imienia, np.:
Pisarska, A, T. Tomaszkiewicz, 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.
w tekście głównym: (Pisarska i Tomaszkiewicz, 1996: 68)

3. Bibliografia powinna zawierać tylko pozycje cytowane w tekście. Inne wykorzystane materiały można wymienić oddzielnie przed właściwą bibliografią, np. pod nagłówkiem: Wykaz źródeł, Słowniki, Poradniki, Podręczniki itp.

 

Tabele

Przykładowe opisy tabeli:
Tabela1
Tabela 2. Wykaz skrótów
Tabela 3

Tabele, ryciny, schematy, wykresy itp. o dużej objętości należy dołączyć w osobnych plikach.