Konferencje

Odbywające sie co dwa lata konferencje "Język trzeciego tysiąclecia" to spotkania bardzo wyjątkowe, integrujące środowisko językoznawcze i różne neofilologie w otwartej i dostępnej dla osób zainteresowanych dyskusji nad trudnymi zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej  czy dydaktyki języków obcych.

 

Zachęcamy do prześledzenia dotychczasowego, niemałego już  dorobku  naszych konferencji.


Język trzeciego tysiąclecia XI, 2-4 grudnia 2020

Język trzeciego tysiąclecia X, 21-23 marca 2018 r.

Język trzeciego tysięclacia IX, 16-18 marca 2016 r.

Język trzeciego tysiąclecia VIII, 13-14 marca 2014 r.

Język trzeciego tysiąclecia VII, 14-16 marca 2012 r.

Język trzeciego tysiąclecia VI, 17-19 marca 2010 r.

Język trzeciego tysiąclecia V, 13-16 marca 2008 r.
Język trzeciego tysiąclecia IV,9-12 marca 2006 r.
Język trzeciego tysiąclecia III, 4-7 marca 2004 r.
Język trzeciego tysiąclecia II, 28 lutego-2 marca 2002 r.
Język trzeciego tysiąclecia I, 2-4 marca 2000 r.

 

 

Konferencja Język trzeciego tysiąclecia IX

16
marca
2016
18
marca
2016
Godz. rozpoczęcia: 11:30
Godz. zakończenia: 15:00

Miejsce:
Kraków

XX-lecie TERTIUM

 

Konferencja Język trzeciego tysiąclecia IX
„Style komunikacyjne"

 

Program konferencji (kliknij, żeby pobrać)

 

Program do wydruku

 

 

9. edycja konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia odbyła się w Krakowie w dniach 16-18 marca 2016 r.  Celebrowalismy też XX-lecie Krakowskiego Towarzystwa Tertium.  Wybraliśmy nowe władze Towarzystwa. Powołaliśmy do życia nasze nowe pismo - półrocznik Tertium, jego redakcję,  Radę Naukową i radę recenzentów.  To było piekne naukowe wydarzenie, słusznie podkreślone ucztą u Wierzynka.

 

Dziękujemy wszystkim za udział i prosimy o nadsyłanie referatów na adres tertium2016@gmail.com do dnia 30 czerwca b.r. Szczegółowe warunki publikacji poniżej.

 

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium"

 

Dr Władysław Chłopicki - Przewodniczący
Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UP
Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

 

 

Warunki publikacji artykułów

I. Informacje podstawowe dotyczące publikacji referatów

 

Wydruki tekstów należy przysłać pocztą elektroniczną na adres:

 

tertium2016@gmail.com

 

do 30 czerwca 2016 r. w objętości maksymalnie 20 000 znaków (z bibliografią), wliczając spacje.(w pewnych przypadkach jest mozliwość publikacji dłuższych artykułów - prosimy o kontakt) 

 

Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim i notka o autorze/autorce (najlepiej 5-10 linijek tekstu z informacją o afiliacji, zainteresowaniach i najważniejszych osiagnięciach).

 

II. Układ artykułu

 

1. W górnym lewym rogu należy umieścić imię i nazwisko, poniżej miejsce zatrudnienia (tylko uczelnia) - wszystko kursywą.
2. Wielkość czcionki w całym tekście - 12, tytuł - 14, podtytuł - 12, bibliografia - 10. Tytuł, podtytuły i bibliografia wytłuszczone.
3. Tytuł wypośrodkowany, bibliografia też, zapisane jak w zdaniu, bez kapitalików, wersalików itp.
4. Podtytuły bez wcięć, od lewego marginesu.
5. Między nazwiskiem i miejscem zatrudnienia a tytułem należy stosować podwójny odstęp, także po tytule. Między tekstem a bibliografią również odstęp podwójny. W całym tekście interlinia 1,5.
6. Przed artykułem umieścić krótkie streszczenie w języku polskim: bez wcięcia akapitowego, poprzedzone słowem Streszczenie i dwukropkiem, wielkość czcionki - 12, pojedyncza interlinia.
7. Stosować można różny podział tekstu, zaleca się unikanie numerowania kolejnych podrozdziałów.

 

Nota o Autorze

 

Do artykułu prosimy dołączyć krótką Notę o Autorze, z informacjami o Państwa miejscu zatrudnienia, zainteresowaniach naukowych i ważniejszych publikacjach.
Notę należy rozpocząć od imienia i nazwiska, po przecinku podać tytuł naukowy nie używając skrótów, po kolejnym przecinku resztę treści. Nie podajemy tytułów opublikowanych artykułów.

 

Streszczenie w języku angielskim oraz 5-8 keywords

 

Prosimy też dołączyć półstronicowe streszczenie artykułu i jego tytułu w języku angielskim. Rozpocząć od imienia i nazwiska, po przecinku podać w cudzysłowie tytuł artykułu, wszystkie te dane wytłuścić. Poniżej umieścić tekst streszczenia bez wcięcia akapitowego, wielkość czcionki -

12. Streszczenia umieszczone zostaną na końcu tomów, przed notami o autorach.

 

DO PUBLIKACJI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO TEKSTY SPEŁNIAJĄCE PODANE PONIŻEJ WYMOGI REDAKCYJNE.

 

Publikacje będą recenzowane, m.in. pod względem wpisania się w tematykę Towarzystwa „Tertium", a artykuły na podstawie kryterium przydatności do sekcji i koncepcji tomu lub czasopisma Tertium. Teksty powinny mieć charakter niehermetyczny, być otwarte na inne dyscypliny i ilustrowane przykładami, nie mogą też być zamknięte w specjalistycznej terminologii (w razie konieczności jej użycia redakcja prosi o jej objaśnianie). Takie podejście podyktowane jest naszym zamiarem, aby konferencja i działalność Towarzystwa „Tertium" dbając o wysoki poziom akademicki utrzymały swój otwarty, popularyzatorski charakter.

 

III. Wymagania redakcyjne dotyczące publikacji w Wydawnictwie „Tertium"

 

Tekst podstawowy

 

1. Cytat/motto przed głównym tekstem należy przesunąć do prawego marginesu.
2. Pierwszy akapit artykułu bez wcięcia akapitowego, podobnie jak pierwsza linijka każdego nowego podrozdziału.
3. W tekście można wyróżniać wyrazy lub zdania wytłuszczeniem. Nie stosować podkreśleń.
4. Przykłady można wyróżniać punktorami („buletami") lub innym znakiem.
Stosować skróty polskie: por., zob. i in. Nie stosować etc., et al. itp.
5. Pojęcia zapisywać w podwójnym cudzysłowie, nazwy metafor kapitalikami.
6. Stosować w zasadzie tylko nawiasy okrągłe, ale nawiasy kwadratowe [ ] można stosować dla uwag odautorskich w cytatach lub przykładach, lub dla oznaczenia usuniętych fragmentów cytatu lub przykładu. Unikać nakładających się nawiasów, w sytuacji współwystępowania nawiasów należy zastępować je przecinkami.
7. Stosować pojedynczy znak ukośnika /.

 

Cytaty

 

1. Nazwiska autorów cytowanych podawać bez imion i inicjałów.
2. Cytaty w podwójnym cudzysłowie „", jeśli są cytowane w tekście, natomiast przy dłuższych fragmentach (ponad 4 linijki) bez cudzysłowu. Należy oddzielić każdy taki większy fragment od reszty tekstu. Nie stosować w takich cytatach kursywy. Wyróżnione przykłady oraz dłuższe cytaty oddzielić od tekstu 9 punktowym odstępem.
3. Wewnątrz cudzysłowów stosować » «dla zaznaczenia innego cudzysłowu.
4. Zapis cytatów z gazet: Polityka 10/03, s. 13, Polityka 12.03.03, s. 14.
5. Po cytatach z gazet wyróżnionych z tekstu, a także po innych cytaty umieszczonych poza ciągłym tekstem umieszczamy odsyłacze, po których stawiamy kropkę, np.: „biada jemu" (Polityka 10/02).

 

Przypisy i odsyłacze do bibliografii

 

1. Przypisy stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wielkość czcionki w przypisach - 10.

2. Literaturę wykorzystaną, cytowaną w tekście zapisujemy skróconym systemem bibliograficznym. Zapis odsyłaczy do bibliografii powinien być następujący: (Bralczyk 2002: 13)
(Bralczyk i in. 2002: 13-14)
(Bralczyk 2002: 20 i nast.)

 

Cytaty pośrednie zapisujemy w następujący sposób:
(w: Hermans 1999: 78)
(Berman 1978 za: Kuhn 2007: 24)

 

W przypadku wielu wydań podajemy datę pierwszego wydania w nawiasie kwadratowym:
(Zohar [1978/1990] 2009: 198).

 

3. W nawiasach podawać odniesienia od najstarszych pozycji do najnowszych.
4. Między dwukropkiem po roku wydania a numerem strony należy zrobić spację.
5. Unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście, stosować jedynie odsyłacze do bibliografii.
6. Nazwy książek, nazwy gazet oraz filmów podawać w kursywie, zaś nazwy artykułów, tytuły wierszy, nazwy programów i słuchowisk podawać w cudzysłowie (tak jak w bibliografii). Nazwy własne, takie jak nazwy supermarketów, stacji telewizyjnych itp. należy podać w cudzysłowie.
7. Cytaty z literatury obcojęzycznej należy podawać w tłumaczeniu na język polski. Jeśli nie ma opublikowanego przekładu, tłumaczenie własne oznaczamy podając skrót „tłum." i inicjały z kropkami, np.:
(Cintas 2004: 31, tłum. M.G.)

 

Sposób zapisywania bibliografii

 

1. Tytuły tomów pisane są kursywą, a tytuły artykułów w cudzysłowie.
2. W bibliografii ujmować pełne tytuły oraz strony całego artykułu.
3. Rozwijać inicjał pierwszego imienia (z wyjątkiem imion redaktorów i tłumaczy).

 

Przykłady

 

• Książki

Florczak, Jacek (2013) Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Warszawa: C.H. Beck.

 

• Rozdziały w książkach

Nycz, Ryszard (1992) „Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy". [W:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. (Red.) J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 9-42.

 

• Tłumaczenia - podajemy nazwisko tłumacza oraz datę ukazania się tekstu oryginalnego (w nawiasie kwadratowym), jak również oryginalny tytuł. W pisowni tytułów obcojęzycznych stosujemy małe litery, chyba że zawierają one nazwy własne. W przypadku alfabetów innych niż łaciński stosujemy transliterację nazwisk i tytułów.

Even-Zohar, Itamar ([1978/1990] 2009) „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim [The position of translated literature within the literary polysystem]". Tłum. M. Heydel. [W:] Współczesne teorie przekładu. Antologia. (Red.) P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak; 197-203.

 

• Artykuł w czasopiśmie

Kubacki, Artur D. (2008) „Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego". [W:] Rocznik przekładoznawczy 3/4; 117-127.

Niemojewski, Marcin (2003) „Talk show - gatunek dojrzały". [W:] Zeszyty Telewizyjne 1; 45-57.

 

• Źródła internetowe

Gruza, Jerzy (2003) „Telewizyjny alfabet wspomnień, t - talk show". www.tvp.pl/alfabet/t-talkshow.htm (20.03.2009).

 

Cudzysłów zapisujemy w formacie „", także dla artykułów w języku innym niż polski. Miejsce publikacji podajemy w języku polskim, np.:

Vermeer, Hans J. (2001) „Didactics of translation". [W:] Routledge encyclopedia of translation studies. (Red.) M. Baker. Londyn/Nowy Jork: Routledge; 60-63.

 

W przypadku więcej niż jednego autora drugi autor wymieniany jest począwszy od imienia, przy więcej niż dwóch autorach stosujemy skrót „i in." np.:

Pisarska, Alicja, Teresa Tomaszkiewicz (1996) Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Knapik, Aleksandra i in. (2013) Słowo w kontekście. Kraków: Tertium.

w tekście głównym: (Pisarska i Tomaszkiewicz 1996: 68) (Knapik i in. 2013: 54)

 

3. Bibliografia powinna zawierać tylko pozycje cytowane w tekście. Inne wykorzystane materiały można wymienić oddzielnie przed właściwą bibliografią, np. pod nagłówkiem: Wykaz źródeł, Słowniki, Poradniki, Podręczniki itp.

Tabele
Przykładowe opisy tabeli:
Tabela1
Tabela 2. Wykaz skrótów
Tabela 3
Tabele, ryciny, schematy, wykresy itp. o dużej objętości należy dołączyć w osobnych plikach.