Konferencje
Język trzeciego...
Informacje o...

Konferencja

Konferencja "Język trzeciego tysiąclecia VII" odbędzie się tradycyjnie w Krakowie w dniach 14-16 marca 2012 r. (środa-piątek).

 

Naszym celem jest integrowanie środowiska neofilologicznego w ramach dyskusji na temat teorii i praktyki komunikacji językowej w różnych kulturach i mediach, jak też metod nauczania języków w ścisłym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

 

Proponowany temat wiodący konferencji:

 

                       Słowo w (kon)tekście

 

Przewodni motyw konferencji obejmuje bardzo szerokie spektrum problemów związanych z użyciem słów, w myśl postulatu Wittgensteina (1953) „Nie szukajcie znaczenia, szukajcie użycia", a w szczególności: konotacje znaczeniowe, znaczenia metaforyczne, metonimiczne i afektywne oraz zagadnienia dotyczące modyfikacji sensu wyrazu w kontekście poprzez rozszerzanie i zawężanie jego znaczenia.


Proponujemy Państwu również dyskusję na temat szeroko pojętej relacji słowa i tekstu, relacji obejmującej zależność słowa i stylu, słowa i gatunku, zarówno w tekstach użytkowych, jak i literackich, a także na temat leksykalnych wykładników spójności składniowej, koherencji oraz leksykalnych badań korpusowych.

 

W dziedzinie komunikacji międzykulturowej tematy szczególnie warte uwagi to: skrypty kulturowe w ich różnych definicjach, stereotypy kulturowe, modele i postulaty kulturowe, słowa sztandarowe, słowa międzynarodowe i „bezkulturowe" oraz zapożyczenia semantyczne i ich funkcjonowanie w kontekście kultury rodzimej i docelowej.

 

W zakresie przekładoznawstwa pragniemy skupić się na słowie w epoce internetu i technologii informacyjnych, a w szczególności na jego usytuowaniu i roli w pamięciach tłumaczeniowych, bazach danych i korpusach, w tekstach multimodalnych (na scenie, w filmie), w dyskursie przekładoznawczym (słowo w krytyce i teorii przekładu, tłumaczone słowo narzędziem kolonializmu) oraz w socjologii przekładu (strategiczna wartość słów).

 

Specjalni goście konferencji, którzy dotychczas potwierdzili chęć wystąpienia:

,
prof. dr hab. Mirosław Pawlak,

prof.dr. hab. Elżbieta Tabakowska

prof. dr hab. Ryszard Tokarski,

prof. dr hab. Bożena Witosz
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki.

 

Czas trwania referatów to 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Streszczenia referatów będą dostępne na naszej stronie internetowej (przewidujemy także drukowaną książeczkę ze streszczeniami).

 

W ramach konferencji planujemy także ponownie sekcję plakatową - zorganizowana na ostatniej konferencji taka sesja została uznana za jedną z najbardziej udanych. Zachęcamy bardzo do zgłaszania się do tej formy prezentacji. Autorzy plakatów mogą nadsyłać referaty do publikacji na takich samych zasadach, jak autorzy referatów.

 

Tradycyjnie zachęcamy także debiutantów (magistrantów i doktorantów) do zgłaszania komunikatów - takie zgłoszenia powinny być jednak poparte przez promotorów prac. Autorzy komunikatów będą mieli po 10 minut na prezentację. Mogą także zgłaszać plakaty. Ciekawe komunikaty nagrodzimy możliwością publikacji.

 

W ramach konferencji odbędzie się doroczne statutowe Zebranie Ogólne członków Towarzystwa. Zapraszamy członków Tertium do licznego udziału.

 

Przewidujemy także wystawę książek Wydawnictwa Tertium i ekspozycję najnowszych publikacji innych wydawnictw. W ramach wystawy zapraszamy również do upowszechnienia własnych i polecanych przez Państwa pozycji.

 

Pełna opłata konferencyjna wynosi 550 zł. Zniżkowa opłata konferencyjna dla członków Towarzystwa Tertium, którzy uregulowali składki, wynosi 450 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę, herbatę w czasie przerw, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje natomiast kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w czasie konferencji. W osobnej zakładce przedstawiamy ofertę polecanych przez nas krakowskich hoteli, pensjonatów, domów akademickich i apartamentów do wynajęcia. Prosimy rezerwować miejsca we własnym zakresie.

 

Jak zwykle przewidujemy, że referaty wygłoszone na konferencji i pozytywnie zrecenzowane przez Radę Naukową i Redakcję serii „Język a komunikacja" zostaną wydrukowane w tomach monograficznych. Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na naszej stronie internetowej.

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy drogą elektroniczną (formularz zgłoszenia znajduje się w zakładce obok) do 31 października 2011 r. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu referatu do wygłoszenia na konferencji (do 15 grudnia) prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 31 stycznia 2012 r. przelewem na poniższe konto:

 

Krakowskie Towarzystwo Tertium
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Kraków, ul. Dunajewskiego 7
Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001

 

W razie rezygnacji opłata konferencyjna może być zwrócona do dnia 15 lutego 2012 r. (po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych).