Konferencje
Język trzeciego...
Warunki...

Warunki publikacji referatów w tomach pokonferencyjnych

Szczegółowe wymagania redakcyjne dotyczące publikacji w Wydawnictwie „Tertium"


Tekst podstawowy

 

1/ Cytat/motto przed głównym tekstem należy przesunąć do prawego marginesu.
2/ Pierwszy akapit artykułu bez wcięcia akapitowego, podobnie jak pierwsza linijka każdego nowego podrozdziału.
3/ W tekście można wyróżniać wyrazy lub zdania wytłuszczeniem. Nie stosować podkreśleń.
4/ Przykłady można wyróżniać „buletami" lub innym znakiem.
5/ Stosować skróty polskie: por., zob. i in. Nie stosować etc., et al. itp.
6/ Pojęcia zapisywać w podwójnym cudzysłowie, nazwy metafor kapitalikami.
7/ Stosować w zasadzie tylko nawiasy okrągłe, ale nawiasy kwadratowe [ ] można stosować dla uwag odautorskich w cytatach lub przykładach, lub dla oznaczenia usuniętych fragmentów cytatu lub przykładu. Unikać nakładających się nawiasów, w sytuacji współwystępowania nawiasów należy zastępować je przecinkami.
8/ Stosować pojedynczy znak ukośnika / .

 

Cytaty

 

1/ Nazwiska autorów cytowanych podawać bez imion i inicjałów.
2/ Cytaty w podwójnym cudzysłowie „", jeśli są cytowane w tekście, natomiast przy dłuższych fragmentach (ponad 4 linijki) bez cudzysłowu. Należy oddzielić każdy taki większy fragment od reszty tekstu. Nie stosować w takich cytatach kursywy.
3/ Wyróżnione przykłady oraz dłuższe cytaty oddzielić od tekstu 9 punktowym odstępem.
4/ Wewnątrz cudzysłowów stosować >> << dla zaznaczenia innego cudzysłowu.

 

5/ Zapis cytatów z gazet:

 

Polityka 10/03, s. 13,
Polityka 12.03.03, s. 14.

 

6/ Po cytatach z gazet wyróżnionych z tekstu, a także po innych cytaty umieszczonych poza ciągłym tekstem umieszczamy odsyłacze, po których stawiamy kropkę, np.:
„biada jemu" (Polityka 10/02).

 

Przypisy i odsyłacze do bibliografii

 

1/ Przypisy stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wielkość czcionki - 10.
2/ Literaturę wykorzystaną, cytowaną w tekście zapisujemy skróconym systemem bibliograficznym. Zapis odsyłaczy do bibliografii powinien być następujący:

 

(Bralczyk, 2002: 13),
(Bralczyk i in., 2002: 13-14),
(Bralczyk, 2002: 20 i nast.)

 

3/ W nawiasach podawać odniesienia od najstarszych pozycji do najnowszych.
4/ Między dwukropkiem po roku wydania a numerem stroną należy zrobić spację.
5/ Unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście, stosować jedynie odsyłacze do bibliografii.
6/ Nazwy książek, nazwy gazet oraz filmów podawać w kursywie, zaś nazwy artykułów, nazwy programów i słuchowisk podawać w cudzysłowie (tak jak w bibliografii). Nazwy własne, takie jak nazwy supermarketów, stacji telewizyjnych itp. należy podać w cudzysłowie.

 

Sposób zapisywania bibliografii

 

1/ Tytuły tomów pisane są kursywą, a tytuły artykułów w cudzysłowie.
2/ W bibliografii ujmować pełne tytuły oraz strony całego artykułu.

 

Przykłady:
Nycz, R., 1992, „Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy", [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa, s. 9-42.
Skowronek, K., 1993, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków.
Spitzer, L., 1980, „Amerykańska reklama jako sztuka popularna", tłum. K. Biskupski, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa, s. 338-382.
Niemojewski, M., 2003, „Talk show - gatunek dojrzały", Zeszyty Telewizyjne 1: 45-57.
Gruza, J., 2003, Telewizyjny alfabet wspomnień, t - talk show, www.tvp.pl/alfabet/t-talkshow.htm.

 

3/ Bibliografia powinna zawierać tylko pozycje cytowane w tekście. Inne wykorzystane materiały można wymienić oddzielnie przed właściwą bibliografią, np. pod nagłówkiem Wykaz źródeł, Słowniki, Poradniki, Podręczniki, itp.

 

Tabele

 

Tabele, ryciny, schematy, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach.

 

 

Dodatkowe wymagania dotyczące publikacji referatów w tomach pokonferencyjnych

 

Teksty referatów (na dyskietkach w Wordzie wraz z wydrukiem) należy przysłać na adres organizatorów w objętości maksymalnie 15 000 znaków (co daje ok. 10 stron w książce formatu A5) z KOMPLETNĄ bibliografią. Teksty powinny spełniać wymienione powyżej i poniżej wymagania.


Artykuł

 

1/ W górnym lewym roku należy umieścić imię i nazwisko, poniżej miejsce zatrudnienia - wszystko kursywą.
2/ Wielkość czcionki w całym tekście - 12. Tytuł - 14, podtytuł - 12, bibliografia - 10. Tytuł, podtytuły i bibliografia wytłuszczone.
3/ Tytuł wypośrodkowany, bibliografia też, zapisane jak w zdaniu, bez kapitalików, wersalików itp. 4/ Podtytuły bez wcięć, od lewego marginesu.
5/ Między nazwiskiem i miejscem zatrudnienia a tytułem należy stosować podwójny odstęp, także po tytule. Między tekstem a bibliografią również odstęp podwójny. W całym tekście interlinia 1,5.
6/ Przed artykułem umieścić krótkie streszczenie w języku polskim: bez wcięcia akapitowego, poprzedzone słowem Streszczenie i dwukropkiem, wielkość czcionki - 12, pojedyncza interlinia.
7/ Stosować można różny podział tekstu, zaleca się unikanie numerowania kolejnych podrozdziałów.

 

Nota o Autorze

 

Do artykułu prosimy dołączyć krótką Notę o Autorze, z informacjami o Państwa miejscu zatrudnienia, zainteresowaniach naukowych i ważniejszych publikacjach.
Notę należy rozpocząć od imienia i nazwiska, po przecinku podać tytuł naukowy (za wyjątkiem magistra) nie używając skrótów, po kolejnym przecinku resztę treści

.
Streszczenie w języku angielskim


Prosimy też dołączyć półstronicowe streszczenie artykułu w języku angielskim. Rozpocząć od imienia i nazwiska, po przecinku podać w cudzysłowie tytuł artykułu, wszystkie te dane wytłuścić. Poniżej umieścić tekst streszczenia bez wcięcia akapitowego, wielkość czcionki - 12. Streszczenia umieszczone zostaną na końcu tomów, przed notami o autorach.

 

DO PUBLIKACJI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO TEKSTY SPEŁNIAJĄCE PODANE WYŻEJ WYMOGI REDAKCYJNE.

 

Publikacje będą recenzowane, m.in. pod względem wpisania się w tematykę Towarzystwa „Tertium", a artykuły na podstawie kryterium przydatności do sekcji i koncepcji tomu. Teksty powinny mieć charakter niehermetyczny, być otwarte na inne dyscypliny i ilustrowane przykładami, nie mogą też być zamknięte w specjalistycznej terminologii (w razie konieczności jej użycia redakcja prosi o jej objaśnianie). Takie podejście podyktowane jest naszym zamiarem, aby konferencja i działalność Towarzystwa „Tertium" utrzymały swój otwarty, popularyzatorski charakter.