Konferencje
Język trzeciego...
Informacje...

Informacje szczegółowe

Wolemy zawsze takiego autora,
który nie tworzy nowych wyrazów,
ani nawet nowych frazesów,
ale za to jest w myśli bogaty.

(Gazeta Literacka 1821)

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z wielka przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

 

Język trzeciego tysiąclecia VI

 

która odbędzie się, jak zwykle, w Krakowie w dniach 17-19 marca 2010 roku (środa-piątek).

Naszym celem jest integrowanie środowiska neofilologicznego w ramach dyskusji na temat teorii i praktyki komunikacji językowej w różnych kulturach i mediach, jak też metod nauczania języków w ścisłym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

 

Proponowany temat wiodący konferencji:

 

Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?

 

Czy terminologia to instrument, który w natłoku informacji pozwala precyzyjnie nazwać i opisać określone wycinki rzeczywistości, czy sposób na utrudnianie dostępu do informacji i kreowanie statusu? Proponujemy ten temat kierowani potrzebą czasu - studenci na różnych poziomach nauczania mają coraz większe trudności ze zrozumieniem tematyki językoznawczej. Chodzi nie tylko o kursy typu „Wstęp do językoznawstwa", ale o wszelkie kursy poruszające bardziej lub mniej specjalistyczne tematy z użyciem terminologii językoznawczej. Tematem zasadniczym jest również tworzenie terminologii na podstawie przekładu literatury z języków obcych, jak również tworzenie różnych terminów na bieżąco przez poszczególnych badaczy (zwykle są to zapożyczenia lub terminy tworzone na bazie grecko-łacińskiej), co powoduje chaos i niejasność zakresów terminów i sprawia, że młody językoznawca ginie w gąszczu terminologii.

 

Jak mówić o języku i językoznawstwie, aby dotrzeć do odbiorcy?
Jak zainteresować problematyką językoznawczą?

 

W zgłoszeniach konferencyjnych priorytetowo traktujemy tematy terminologiczne, ale mile widziane są także referaty mieszczące się w dotychczasowych, usankcjonowanych wieloletnią tradycją polach tematycznych „Tertium" (pragmatyka językoznawcza, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kontrasty językowe oraz nauczanie języków obcych), a więc związane z komunikacją językową w szerszym zakresie.

 

Proponowane tematy wiodące:

 

  • terminologia jako metajęzyk

           terminologia jako instrument w dydaktyce
           wstęp do językoznawstwa - rola i sposoby nauczania
           terminologia a konceptualizacja

  • terminologia a odbiorca

           natura języka i myślenia a uwarunkowania lokalne (postrzeganie

               obcości jako prestiżowej) - zapożyczać czyli egzotyzować,

               czy oswajać?
           język mediów a język odbiorców
           tworzenie naukowości/nowoczesności/profesjonalizmu

               (style retoryczne) przez terminologię

  • terminologia a komunikacja międzykulturowa (terminologia a języki narodowe)

           globalizacja terminologii
           makaronizacja polszczyzny
           tradycja a terminologia
           przekład a terminologia

  • terminologia - między dowolnością a rygoryzmem

           poprawność w terminologii
           przekładoznawstwo/traduktologia/translatoryka
           systematyczny przekład terminologii obcej - pożyczka czy

                metafora rodzima?
           eklektyzm terminologiczny
           instytucjonalne sposoby porządkowana terminologii
           etyka w terminologii

 

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Studenci ostatniego roku studiów, pragnący przedstawić swe projekty badawcze, będą mogli zrobić to w ramach sesji pt. Debiuty naukowe, przeznaczonej na 10-minutowe komunikaty. Takich studentów zgłaszają na konferencje wyłącznie promotorzy prac. W planie jest także proponowana po raz pierwszy sesja plakatowa. Zgłoszone w formularzu streszczenia referatów będą dostępne na naszej stronie internetowej. Przewidujemy także książkę ze streszczeniami, którą otrzymają uczestnicy.

 

W ramach konferencji odbędzie się doroczne statutowe Zebranie Ogólne członków Towarzystwa. Zapraszamy członków „Tertium" do licznego udziału. Przewidujemy także wystawę książek Wydawnictwa „Tertium" i najnowszych publikacji innych wydawnictw. W ramach wystawy zapraszamy do upowszechnienia własnych i polecanych przez Państwa publikacji.

 

Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Zniżkowa opłata konferencyjna dla członków Towarzystwa „Tertium" (którzy uregulowali składki) wynosi 300 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę, herbatę w czasie przerw, spotkanie integracyjne, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje natomiast kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w czasie konferencji.

 

Wkrótce przedstawimy tu ofertę polecanych przez nas krakowskich hoteli, pensjonatów, domów akademickich i apartamentów do wynajęcia. Prosimy rezerwować miejsca we własnym zakresie.

 

Jak zwykle przewidujemy, że wygłoszone na konferencji i pozytywnie zrecenzowane przez Radę Naukową i Redakcję serii „Język a komunikacja" referaty zostaną wydrukowane w tomach pokonferencyjnych. Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie zastosowanie się do wytycznych podanych tutaj.

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 20 listopada 2009 r. Należy je przesyłać drogą elektroniczną: formularz na naszej stronie internetowej http://www.tertium.edu.pl.


W razie niemożności skorzystania z tej metody prosimy przesłać zgłoszenie na nasz adres pocztowy (na wydrukowanym z Internetu formularzu):

 

Krakowskie Towarzystwo „Tertium"
Al. Mickiewicza 9

31-120 Kraków
Z dopiskiem: Konferencja Język trzeciego tysiąclecia VI

 

Po otrzymaniu mailowej informacji o przyjęciu referatu do wygłoszenia na konferencji prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 25 stycznia 2010 r. przelewem na poniższe konto:

 

Krakowskie Towarzystwo „Tertium"
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Kraków, ul. Dunajewskiego 7
Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001

 

W razie rezygnacji opłata konferencyjna może być zwrócona do dnia 30 stycznia 2008 r. (po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych). W późniejszym terminie zwrot opłaty będzie niemożliwy.

 

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium"


Dr Władysław Chłopicki - Przewodniczący

Dr hab. Maria Piotrowska

Dr Joanna Dybiec

Dr Maria Jodłowiec

Dr Grzegorz Szpila

Dr Anna Tereszkiewicz