O nas
Statut...
Cel i zasady...

Rozdział II - Cel i zasady działania

 

6

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o języku i komunikacji językowej poprzez działalność:
a) dydaktyczną,
b) szkoleniową,
c) badawczą prowadzoną na rzecz całego społeczeństwa, a w szczególności środowiska akademickiego.

 

7

1. Swoje cele statutowe, wymienione w pkt 6 Statutu, Stowarzyszenie realizuje w oparciu o działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1) finansowanie badań naukowych oraz prac naukowo badawczych (PKD 73.20.D);
2) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych (PKD 85.32.C);
3) finansowanie i organizację konferencji, zjazdów i sympozjów (PKD 74.87.A);
4) gromadzenie i udostępnianie publikacji z zakresu językoznawstwa (PKD 92.51.B).

3. W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Stowarzyszenie będzie prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

 

8

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873). Forma odpłatna działalności obejmuje czynności wymienione w pkt 7 ust 2 podpunkcie 3 Statutu, tzn.:
- finansowanie i organizację konferencji, zjazdów i sympozjów (PKD 74.87.A).
W ramach działalności pożytku publicznego, pozostałe formy tej działalności wymienione w pkt 7 są nieodpłatne.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. Wynagrodzenie Stowarzyszenia za prowadzoną działalność statutową jak również, wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać limitów wskazanych przez przepisy prawa.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź samodzielnie oraz w formie udziału w spółkach krajowych, spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, w spółkach zagranicznych, a także przez przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych.

 

10

1. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do niniejszego Statutu.
2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia prowadzona jest wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.