O nas
Statut...
Postanowienia...

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

1

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", mogące także używać nazwy w języku angielskim "Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20, poz. 104, zm.Dz.U. z 1990 r. Nr 14, poz.86)

 

2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

 

4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 

5

         1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
         2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.