O nas
Statut...
Środki finansowe

Rozdział VI - Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

 

28

Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
a/ składki członkowskie
b/ wpływy ze zbiórek
c/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy i subwencje z Polski, jak i z zagranicy,
d/ wpływy z działalności gospodarczej,
e/ przychody związane z oprocentowaniem kont,
f/ przychody związane z posiadaniem nieruchomości i innych środków trwałych,
g/ inne wpływy i dochody.

Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w trakcie działalności Stowarzyszenia.

 

29

Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

30

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają 2 członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący.