O nas
Statut...
Władze - Komisja...

Rozdział IV - Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna

25


Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
a) być członkami Zarządu i pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz innego rodzaju podległości (np. z tytułu zatrudnienia)
b) być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dn. 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b/ kontrola opłacania składek,
c/ składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
d/ przedstawianie Zarządowi na Zebraniu Ogólnym uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

26

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego