O nas
Statut...
Władze - Zarząd

Rozdział IV - Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia - Zarząd

23


Zarząd


Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-6 osób wybieranych przez Zebranie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Do kompetencji Zarządu należy:
a/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b/ opracowanie programów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
c/ realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego,
d/ podejmowanie decyzji w sprawie majątku Stowarzyszenia,
e/ zwoływanie Zebranie Ogólnego,
f/ przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia lub usunięcia z listy członków,
g/ nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań oraz przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,
h/ powoływanie organów opiniodawczo-doradczych, z wyjątkiem Rady Naukowej, którą powołuje Zebranie Ogólne,
i/ powoływanie członków Rady Naukowej,
j/ gromadzenie środków finansowych,
k/ prowadzenie działalności gospodarczej,
l/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych,

Zarząd ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.


24

Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów przy obecności połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.