O nas
Statut...
Władze -...

Rozdział IV - Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia - Zebranie Ogólne

 

16

Władzami Stowarzyszenia są:
Zebranie Ogólne
Zarząd
Komisja Rewizyjna

 

17


Zebranie Ogólne

 

Zebranie Ogólne członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
Zebranie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

18

1. Zwyczajne Zebranie Ogólne winno odbyć się w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, w celu m.in. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz oceny działalności Stowarzyszenia.
2. Porządek Zebrania ustala Zarząd.

 

19

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
W dwóch ostatnich przypadkach Zarząd winien zwołać Zebranie w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia wniosku.

 

20

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
uchwalanie planów działania i planu finansowego Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia i udzielenia absolutorium Zarządowi,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia,
zmiana statutu Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach usunięcia ze Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Stowarzyszenia
powoływanie Rady Naukowej.

 

21

W Zebraniu Ogólnym mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Zebrania Zarząd zawiadomi listownie bądź pocztą elektroniczną na 14 dni przez zebraniem.
Zebranie Ogólne jest władne podejmować wiążące uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Zebranie Ogólne zwołane w II-gim terminie władne jest podejmować wiążące uchwały, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

 

22

Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie Ogólne zadecyduje o głosowaniu tajnym.
Z obrad Zebrania Ogólnego sporządzany jest protokół.