Publikacje
Procedura recenzji

Procedura recenzji

Wydawnictwo Tertium (WT) stosuje zasady podwójnej, merytorycznej, poufnej recenzji zgłaszanych do publikacji artykułów. Każdy przesłany artykuł jest najpierw oceniany przez jednego z redaktorów tomu. Jeśli nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, zostaje przypisany do odpowiedniego drugiego recenzenta współpracującego z WT (m.in. członków Rady Naukowej Tertium). W razie niezgodności recenzentów WT prosi o trzecią recenzję  Autorzy artykułów publikowanych w WT otrzymują recenzje bez informacji o nazwiskach recenzentów ich artykułów, natomiast w każdej publikacji monograficznej  ujawniane sa zbiorczo nazwiska recenzentów. Przestrzegana jest polityka niezależności recenzentów od autorów, w szczególności autorzy i recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej instytucji. Zazwyczaj recenzenci mają 3-4 tygodnie na recenzję artykułu, po czym autorzy są proszeni o poprawę artykułów zgodnie z zaleceniami recenzentów oraz redaktora w uzgodnionym terminie, zwykle nie więcej niż 4 tygodnie. Po poprawieniu artykułów i zaakceptowaniu ich przez redaktora tomu, są one poddawane dalszej redakcji, sprawdzane pod względem zgodności z wymogami formalnymi WT (szablon redakcyjny), w tym zgodności z obowiązującymi wymaganiami bibliograficznymi (zob. poniżej). Przed ostateczną publikacją Redaktorzy dokonują aktualizacji nazwisk autorów, tytułów, notek o autorach, streszczeń polskich i angielskich oraz bibliografii.

 

Recenzenci oceniają każdy artykuł według skali:

 

• Przyjąć do publikacji
• Przyjąć do publikacji po niewielkich zmianach
• Przyjąć do publikacji pod warunkiem istotnych korekt
• Poprawić i złożyć ponownie do recenzji
• Odrzucić

 

Recenzenci oceniają publikacje kierując się kryteriami, oryginalności i istotności badań, przejrzystości, poprawności metodologicznej, jakości wniosków, jakości warsztatu bibliograficznego oraz poprawności językowej (zwłaszcza publikacji obcojęzycznych).

 

Czasopisma naukowe wydawane przez WT, Półrocznik Językoznawczy Tertium  oraz The European Journal of Humour Research, stosują podobne, choć nieco odmienne procedury recenzji dostosowane do specifiki tych czasopism. a opisane szczegółowo na ich stronach internetowych.. 

 

Wymagania bibliograficzne:


Autor, Imię (rok wydania) Tytuł książki małymi literami: Pierwsza duża litera w podtytule. * Miejsce wydania: Wydawnictwo.


Autor, Imię A. (rok) Capital Content Words in the Title in English. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

 

Autor1, Imię1, Imię2 Autor2 (rok) „Tytuł artykułu w czasopiśmie. Title of Article in a Periodical". Nazwa czasopisma, numer tomu (numer wydania); 24-56. http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy.

 

Autor1, Imię1, Imię2 Autor2, Imię3 Author3 (rok) „Tytuł artykułu. Title of Article". Nazwa czasopisma internetowego, numer tomu (numer wydania) [pobrane z http://www.someaddress.com/full/url/. Data ostatniego dostępu: dzień. miesiąc. rok. np. 01.02.2016].

 

Autor, Imię (rok) „Tytuł rozdziału w monografii lub artykułu w książce". [W:] Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki. Miejsce: Wydawca; 10-20.

Na przykład:

 

Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Passeron, Monique de Saint Martin ([1980] 1994) Academic

        Discourse. Stanford: Stanford University Press.
Chruszczewski, Piotr P. (2011) Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Wrocław:

        Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Clark, Herbert (1996) Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Чак, Євгенії [Czak, Ewgenij] (1997) Чи правильно ми говоримо. Київ: Освіта.
Dobrzyńska, Teresa ([1971] 2004) „O delimitacji tekstu literackiego". [W:] [Pamiętnik Literacki LXII;

        115-127. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (red.) Tekstologia. Vol. II. 

        Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 47-54.
Durkheim, Émile ([1901] 2000) Zasady metody socjologicznej. [Les règles de la méthode

        sociologique. Paris: Alcan] (tłum.) Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo

        Naukowe.
Duszak, Anna (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Państwowe

       Wydawnictwo Naukowe.
Eggins, Suzanne, James R. Martin (1997) "Genres and Registers of Discourse". [W:] Teun A. van

       Dijk (red.) Discourse as Structure and Process. London: Sage Publications; 230-256.
Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Foucault, Michel ([1969] 1972) The Archaeology of Knowledge. [L'Archéologie du savoir. Paris:

      Gallimard] (tłum.) A. M. Sheridan Smith. London: Tavistock Publications.
Jennings, George, David Brown, Andrew C. Sparkes (2010) ‘It can be a religion if you want': Wing

      Chun Kung Fu as a secular religion." Ethnography. 11(4); 533-557.

      DOI: 10.1177/1466138110372588
Keating, Elizabeth, Joel Sherzer (2003) "Ethnography of Speaking." [W:] William J. Frawley (red.)

      International Encyclopedia of Linguistics. Vol. 2. Oxford, New York: Oxford University Press;

      1-3.
Lawson, Thomas E., Robert N. McCauley (2002) "The Cognitive Representation of Religious

      Ritual Form: A Theory of Participants' Competence with Religious Ritual Systems." [W:] Ilkka

      Pyysiäinen, Veikko Anttonen (red.) Current Approaches in the Cognitive Science of Religion.

      London, New York: Continuum; 153-176.

ORF- Русанівський, Віталій М., Олександр О. Тараненко, Сергій І. Головащук, Марія М.

      Пещак (ред.) (1994) Орфографічний словник української мови, Київ: Наукова думка.

Славутич, Яр [Sławutycz, Jar] (1996) „У яких словах писати Ґ". Мовознавство, 1; 63-64.
Skrzyńska, Maria, Sergiusz Czerni (red.) ([1986] 1990) Słownik naukowo-techniczny angielsko

    -polski. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Wieczorek, Diana (1999) „Новационные процессы в современном украинском языке". Slavia

    orientalis, 3; 435-441.