Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 16: Anglosemantyzmy w języku polskim - ze słownikiem

JĘZYK A KOMUNIKACJA 16: Anglosemantyzmy w języku polskim - ze słownikiem
cena regularna:
50.00 PLN
dla członków:
45.00 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-922234-5-0
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 16
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 342
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: 2007, Kraków
Nr wydania: I

Spis treści tomu:

 

Słowo wstępne
Podziękowania
Wstęp
Źródła materiałowe


1. Neosemantyzmy i mechanizmy zmian semantycznych

 

1.1. Definicja neosemantyzmu
1.2. Funkcje neosemantyzmów
1.3. Arbitralność i relatywność znaczeń leksemów
1.4. Struktura semantyczna wyrazów
1.5. Stan badań nad zmianami semantycznymi
1.5.1. Klasyfikacja zmian semantycznych Hermanna Paula
1.5.2. Klasyfikacja zmian semantycznych Karola Jaberga
1.5.3. Klasyfikacja zmian semantycznych Gustafa Sterna
1.5.4. Klasyfikacja zmian semantycznych Stephena Ullmanna

 

2. Zapożyczenia semantyczne i kalki strukturalne jako wynik przeniesienia znaczenia i substytucji morfemowej

 

2.1. Problemy z definicją i historia badań nad zapożyczeniami semantycznymi
2.1.1. Zapożyczenie semantyczne a zapożyczenie leksykalne (homonimiczne do wyrazu tradycyjnego)
2.1.2. Rozwój semantyczny rodzimy czy pod wpływem obcym
2.1.3. Neosemantyzacja leksemów obcego pochodzenia oraz leksemów rodzimych
2.1.4. Neosemantyzmy ustabilizowane w języku a sporadyczne innowacje znaczeniowe
2.2. Historia zapożyczeń semantycznych w polszczyźnie
2.3. Kalki językowe
2.3.1. Kalki semantyczne
2.3.2. Kalki strukturalne
2.3.3. Kalki mieszane (hybrydy i półkalki)
2.4. Historia kalk językowych w polszczyźnie
2.5. Internacjonalizmy

 

3. Anglosemantyzmy w języku polskim

 

3.1. Kryteria ustalania źródła anglosemantyzmów
3.1.1. Kryterium historyczne
3.1.2. Kryterium słownikowo-źródłowe i chronologiczne
3.1.3. Kontekst kulturowo-tematyczny zapożyczenia znaczenia
3.1.4. Zakres łączliwości wyrazu użytego w nowym znaczeniu
3.1.5. Rodziny słowotwórcze leksemu angielskiego i leksemu polskiego używanego w nowym znaczeniu
3.1.6. Kryteria wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe
3.1.7. Różnice semantyczne i leksykalne między brytyjską i amerykańską odmianą języka angielskiego
3.2. Definicja anglosemantyzmu
3.3. Kierunki modyfikacji znaczeniowych zapożyczeń semantycznych
3.4. Przykładowa analiza pochodzenia oraz zmiany semantycznej anglosemantyzmu
3.5. Neosemantyzmy wtórne czyli zanglicyzowane latynizmy
3.6. Kalki strukturalne z języka angielskiego
3.6.1. Rzekome kalki strukturalne z języka angielskiego
3.7. Internacjonalizmy, których źródłem jest język angielski
3.8. Jak anglosemantyzmy wchodzą do języka polskiego? O przyczynach, sposobie i skutkach
3.8.1. Przyczyny wprowadzania anglosemantyzmów do języka polskiego
3.8.2. Upowszechnianie zapożyczeń semantycznych
3.8.2.1. Sposoby wprowadzania anglosemantyzmów do tekstu
3.8.2.2. Umieszczanie anglosemantyzmów w słownikach języka polskiego
3.8.3. Skutki przejmowania anglosemantyzmów
3.9. Anglosemantyzmy a pola tematyczne

 

4. Ocena normatywna omawianych zjawisk

 

4.1. Kryteria poprawności językowej
4.2. Pojęcie błędu językowego
4.3. Anglosemantyzmy uzasadnione i zbędne
4.4. Stanowisko językoznawców polskich Wnioski

 

Słownik anglosemantyzmów

 

Źródła
Zawartość słownika
Budowa artykułu hasłowego
Indeks kalk strukturalnych z języka angielskiego
Repliki frazeologiczne przysłów angielskich
Wykaz skrótów

 

Bibliografia
Indeks rzeczowy